Your search results

Dịch vụ hỗ trợ khác

Posted by Housingsgn on March 12, 2019
0

English below

Dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí mở mới mã số thuế và kê khai nộp thuế

  • Nhằm giúp hỗ trợ chủ nhà giảm bớt thời gian và thủ tục giấy tờ nhiều khâu tại cơ quan thuế, HS cung cấp dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí mở mới mã số thuế và kê khai nộp thuế theo quý và theo năm. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp qua website, facebook  để nhận báo giá.
  • Cam kết đả bảo mở mới và kê khai thuế thành công, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không được như cam kết sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ.

Dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí tạm trú tạm vắng cho khách lưu trú dài hạn

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là việc đăng ký xác thực nhập cảnh cho người nước ngoài, đảm bảo cho họ có thể lưu trú liên tục tại Việt Nam trong thời gian hiệu lực của thẻ tạm trú. Ngoài ra, thẻ tạm trú có hiệu lực từ 1-3 năm, cao nhất là 5 năm. Mỗi lần ra vào Việt Nam sẽ đóng dấu lưu trú vào hộ chiếu của người nước ngoài.

  • Nhằm giúp hỗ trợ chủ nhà giảm bớt thời gian, thủ tục giấy tờ nhiều khâu cũng như giảm bớt những khó khăn trong trình tự đăng kí tạm trú tạm vắng như : yêu cầu chính chủ hộ cho thuê đăng kí, yêu cầu giấy phép kinh doanh và nộp thuế thu nhập cá nhân..v..v.. tại cơ quan công an khu vực, HS cung cấp dịch vụ hỗ trợ chủ nhà đăng kí tạm trú tạm vắng cho khách nước ngoài hoặc khách Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài lưu trú dài hạn. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp qua website, facebook để nhận báo giá.
  • Cam kết đảm bảo đăng kí tạm trú thành công, nếu có vấn đề phát sinh hoặc không được như cam kết sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ.

Registration and Tax Filing Assistance Service for Property Owners

  • To help property owners save time and navigate the complex procedures at tax authorities, Housing Saigon provides registration and tax filing assistance services for new tax codes, quarterly, and annual tax declarations. For more information, please contact us directly through our website or Facebook page to receive a price quote.
  • We are committed to ensuring successful registration and tax filing. If any issues arise or the service does not meet our commitment, we will refund 100% of the service fee.

Temporary Residence Registration Assistance Service for Long-Term Stay Guests

Temporary residence registration for foreigners involves registering their entry into Vietnam, ensuring they can continuously stay in the country within the validity period of their temporary residence card. The card can be valid for 1-3 years, with a maximum of 5 years. Each entry and exit from Vietnam will be stamped in the foreigner’s passport as proof of their stay.

  • To help property owners reduce time and navigate the multiple documentation requirements and difficulties in registering temporary residence, such as the need for the homeowner’s registration, business licenses, and personal income tax submission at the local police office, HS provides assistance services for temporary residence registration for long-term stay guests, both foreigners and Vietnamese citizens with foreign passports. For more information, please contact us directly through our website or Facebook page to receive a price quote.
  • We guarantee successful temporary residence registration, and if any issues arise or the service does not meet our commitment, we will refund 100% of the service fee.
Zalo chat

Compare Listings